استاندارد سازی - مقالات - پروژه های دانشجویی - مدیریت - مدیریت عملکرد

 مبحث 1 : تعاریف http://www.4shared.com/file/56759720/e55e3d6e/mabhas-1.html
مبحث 2 : نظامات اداری http://www.4shared.com/file/56761087/68e04fd/mabhas-2.html
مبحث 3 : حفاظت ساختمان ها در مقابل حریق http://www.4shared.com/file/56761504/51951da4/mabhas-3.html
مبحث 4 : الزامات عمومی ساختمان http://www.4shared.com/file/56761743/a819996d/mabhas-4.html
مبحث 5 : مصالح و فرآورده های ساختمانی http://www.4shared.com/file/56762201/36055040/mabhas-5.html
مبحث 6 : بارهای وارد بر ساختمان http://www.4shared.com/file/56763113/7bead911/mabhas-6.html
مبحث 7 : پی و پی سازی http://www.4shared.com/file/56763397/b7da436e/mabhas-7.html
مبحث 8 : طرح اجرای ساختمانها بامصالح بنایی http://www.4shared.com/file/56763547/6f94191/mabhas-8.html
مبحث 9 : طرح و اجرای ساختمانهای بتن آرمه http://www.4shared.com/file/56765215/b5a49da1/mabhas-9.html
مبحث 10 : طرح و اجرای ساختمانهای فولادی http://www.4shared.com/file/56766245/da66c60a/mabhas-10.html
مبحث 11 : اجرای صنعتی ساختمانها http://www.4shared.com/file/56768177/fddc3d8f/mabhas-11.html
مبحث 12 : ایمنی و حفاظت کار در حین اجرا http://www.4shared.com/file/56768456/be26ad70/mabhas-12.html
مبحث 13 : طرح و اجرای تاسیسات برقی ساختمان ها http://www.4shared.com/file/56769131/c86f3adb/mabhas-13.html
مبحث 14 : تاسیسات گرمایی، تعویض هوا و تهویه مطبوع http://www.4shared.com/file/56770027/79bda2a2/mabhas-14.html
مبحث 15 : آسانسورها و پله برقی http://www.4shared.com/file/56767902/94871e29/mabhas-15.html
مبحث 16 : تاسیسات بهداشتی http://www.4shared.com/file/56772057/9cf5fcee/mabhas-16.html
مبحث 17 : تاسیسات لوله کشی و تجهیزات گاز طبیعی ساختمان ها http://www.4shared.com/file/56772690/aaa95af3/mabhas-17.html
مبحث 18 : عایق بندی و تنظیم صدا http://www.4shared.com/file/56773088/158f857/mabhas-18.html
مبحث 19 : صرفه جویی در مصرف انرژی http://www.4shared.com/file/56773383/94cc9f86/mabhas-19.html
مبحث 20 : علائم و تابلوها http://www.4shared.com/file/56773680/b0e0cd7/mabhas-20.html

لینکهای کمکی دانلود برای بیست مبحث مقررات ملی ساختمانی:
مبحث یکم: http://persiandrive.net/437950
مبحث دوم: http://persiandrive.net/591763
مبحث سوم: http://persiandrive.net/884774
مبحث چهارم: http://persiandrive.net/539966
مبحث پنجم: http://persiandrive.net/598934
مبحث ششم: http://persiandrive.net/679774
مبحث هفتم: http://persiandrive.net/159684
مبحث هشتم: http://persiandrive.net/135950
مبحث نهم: http://persiandrive.net/258496
مبحث دهم: http://persiandrive.net/484737
مبحث یازدهم: http://persiandrive.net/300030
مبحث دوازدهم: http://persiandrive.net/242699
مبحث سیزدهم: http://persiandrive.net/236041
مبحث چهاردهم: http://persiandrive.net/193114
مبحث پانزدهم: http://persiandrive.net/592918

مبحث هفدهم: http://persiandrive.net/323668
مبحث هجدهم: http://persiandrive.net/856409
مبحث نوزدهم: http://persiandrive.net/907394
مبحث بیستم: http://persiandrive.net/655426

منبع: ایران سازه

دانلود تمامی مباحث مقررات ملی ساختمانی (مباحث 1 تا 20

مبحث اول............................................................................... تعاریف

مبحث دوم..................................................................... نظامات اداری

مبحث سوم......................................... حفاظت ساختمانها در برابر حریق

مبحث چهارم................................................. الزامات عمومی ساختمان

مبحث پنجم.......................................... مصالح و فراورده های ساختمانی

مبحث ششم................................................... بارهای وارد بر ساختمان

مبحث هفتم................................................................ پی وپی سازی

مبحث هشتم........................... طرح و اجرای ساختمانهای با مصالح بنایی

 مبحث نهم....................................... طرح و اجرای ساختمانهای بتن آرمه

مبحث دهم......................................... طرح و اجرای ساختمانهای فولادی

مبحث یازدهم................................................. اجرای صنعتی ساختمانها

مبحث دوازدهم...................................... ایمنی و حفاظت كار در حین اجرا

مبحث سیزدهم........................................................... تاسیسات برقی

مبحث چهاردهم..................... تاسیسات گرمایی، تعویض هواوتهویه مطبوع

مبحث پانزدهم............................................ آسانسورها و پله های برقی

مبحث شانزدهم.................................................... تاسیسات بهداشتی

مبحث هفدهم............. تاسیسات لوله كشی و تجهیزات گاز طبیعی ساختمانها

مبحث هجدهم................................................. عایق بندی و تنظیم صدا

مبحث نوزدهم............................................. صرفه جویی در مصرف انرژی

مبحث بیستم............................................................... علائم و تابلوها

+ نوشته شده در  دوشنبه پنجم مرداد ۱۳۸۸ساعت 7:45  توسط محمد صفدران - Mohammad Safdaran  |