استاندارد سازی - مقالات - پروژه های دانشجویی - مدیریت - مدیریت عملکرد

 

 

 

 

 

 


استاندارد ملي ايران

 

 

 

 

جمهوري اسلامي ايران

Islamic Republic of Iran

ISIRI

 

1-70

مؤسسه استاندارد وتحقيقات صنعتي ايران

70-1

چاپ اول

Institute of Standards and Industrial Research of Iran

1 St- Edition

 

 

 

 
بلوك سيماني توخالي – ويژگي‌ها

 

Hollow cement blocks – Specification

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


« بسمه تعالي»

آشنايي با مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران

مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران به موجب قانون، تنها مرجع رسمي كشور است كه عهده دار وظيفه تعيين، تدوين و نشر استانداردهاي ملي ( رسمي ) ميباشد.

تدوين استاندارد در رشته هاي مختلف توسط كميسيون هاي فني مركب از كارشناسان مؤسسه، صاحبنظران مراكز و مؤسسات علمي، پژوهشي، توليدي واقتصادي آگاه ومرتبط با موضوع صورت ميگيرد. سعي بر اين است كه استانداردهاي ملي، در جهت مطلوبيت ها و مصالح ملي وبا توجه به شرايط توليدي، فني و فن آوري حاصل از مشاركت آگاهانه و منصفانه صاحبان حق و نفع شامل: توليدكنندگان ،مصرف كنندگان، بازرگانان، مراكز علمي و تخصصي و نهادها و سازمانهاي دولتي باشد.پيش نويس استانداردهاي ملي جهت نظرخواهي براي مراجع ذينفع واعضاي كميسيون هاي فني مربوط ارسال ميشود و پس از دريافت نظرات وپيشنهادها در كميته ملي مرتبط با آن رشته طرح ودر صورت تصويب به عنوان استاندارد ملي ( رسمي) چاپ و منتشر مي شود.پيش نويس استانداردهايي كه توسط مؤسسات و سازمانهاي علاقمند و ذيصلاح و با رعايت ضوابط تعيين شده تهيه مي شود نيز پس از طرح و بـررسي در كميته ملي مربوط و در صورت تصويب، به عنوان استاندارد ملي چاپ ومنتشرمي گردد. بدين ترتيب استانداردهايي ملي تلقي مي شود كه بر اساس مفاد مندرج در استاندارد ملي شماره ((5)) تدوين و در كميته ملي مربوط كه توسط مؤسسه تشكيل ميگردد به تصويب رسيده باشد.مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران از اعضاي اصلي سازمان بين المللي استاندارد ميباشد كه در تدوين استانداردهاي ملي ضمن تـوجه به شرايط كلي ونيازمنديهاي خاص كشور، از آخرين پيشرفتهاي علمي، فني و صنعتي جهان و استانداردهـاي بين المـللي استفـاده مي نمايد.

مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران مي تواند با رعايت موازين پيش بيني شده در قانون به منظور حمايت از مصرف كنندگان، حفظ سلامت و ايمني فردي وعمومي، حصول اطمينان از كيفيت محصولات و ملاحظات زيست محيطي و اقتصادي، اجراي بعضي از استانداردها را با تصويب شوراي عالي استاندارد اجباري نمايد. مؤسسه مي تواند به منظور حفظ بازارهاي بين المللي براي محصولات كشور، اجراي استاندارد كالاهاي صادراتي و درجه بندي آنرا اجباري نمايد.همچنين بمنظور اطمينان بخشيدن به استفاده كنندگان از خدمات سازمانها و مؤسسات فعال در زمينه مشاوره، آموزش، بازرسي، مميزي و گواهي كنندكان سيستم هاي مديريت كيفيت ومديريت زيست محيطي، آزمايشگاهها و كاليبره كنندگان وسايل سنجش، مؤسسه استاندارد اينگونه سازمانها و مؤسسات را بر اساس ضوابط نظام تأييد صلاحيت ايران مورد ارزيابي قرار داده و در صورت احراز شرايط لازم، گواهينامه تأييد صلاحيت به آنها اعطا نموده و بر عملكرد آنها نظارت مي نمايد. ترويج سيستم بين المللي يكاها ، كاليبراسيون وسايل سنجش تعيين عيار فلزات گرانبها و انجام تحقيقات كاربردي براي ارتقاي سطح استانداردهاي ملي از ديگر وظايف اين مؤسسه مي باشد.

 

 

 

›     نشاني مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران : كرج ـ شهر صنعتي، صندوق پستي 163-31585

دفتر مركزي : تهران ـ ضلع جنوبي ميدان ونك، صندوق پستي 6139-14155

(        تلفن مؤسسه در كرج: 8-2806031-0261

(        تلفن مؤسسه در تهران: 5-8879461-021

)        دورنگار: كرج 2808114-0261 ـ تهران 8887103 - 8887080 – 021

P         بخش فروش ـ تلفن: 2807045-0261 دورنگار: 2807045-0261

:        پيام نگار: Standard @ isiri.or.ir

×         بهاء:  750 ريال

 

 

›     Headquarters :          Institute Of Standards And Industrial Research Of Iran

P.O.Box:                     31585-163 Karaj – IRAN

(       Tel:                             0098 261 2806031-8

)        Fax:                            0098 261 2808114

Central Office :         Southern corner of Vanak square, Tehran

P.O.Box:                     14155-6139  Tehran-IRAN

(       Tel:                             0098 21 8879461-5

)        Fax:                            0098 21 8887080, 8887103

:        Email:                         Standard @ isiri.or.ir

Ø        Price:                          750 RLS


كميسيون استاندارد بلوك سيماني توخالي ـ ويژگي ها “

رئيس                                                                 سمت يا نمايندگي

رمضانيانپور ، علي اكبر                                          دانشگاه امير كبير

(دكتراي مهندسي راه و ساختمان)

اعضا

جعفرپور ، فاطمه                                                   مركز تحقيقات ساختمان و مسكن

(ليسانس شيمي)

شفقي ، بيژن                                                         شركت ويما بلوك

(ليسانس معماري)

غلامعلي ، مهدي                                                  شركت ويما بلوك

(ليسانس معدن)

قاضي خاني ، سعيد                                     شركت فرآورده‌هاي بتني سيمان شرق مشهد

(ليسانس مهندسي راه و ساختمان)

كرمي ، محمدجعفر                                                  شركت كرميت پارس

(ليسانس مهندسي راه و ساختمان)

گنجه‌اي ، سپهر                                                     مركز تحقيقات ساختمان و مسكن

(دكتراي راه و ساختمان)

ماجدي اردكاني ، محمدحسين                         مركز تحقيقات ساختمان و مسكن

(ليسانس شيمي)

مهدي ، طارق                                                       مركز تحقيقات ساختمان و مسكن

(دكتراي راه و ساختمان)

نظام پرست ، علي اصغر                                 شركت فرآورده‌هاي بتني سيمان شرق مشهد

(ليسانس مهندسي راه و ساختمان)

نوري ، نگين                                                 مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران

(ليسانس شيمي)

دبير

مجتبوي ، سيدعليرضا                                                                         مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران

(ليسانس مهندسي مواد -  سراميك)

فيروزيار ، فهيمه                                                                           مركز تحقيقات ساختمان و مسكن

 

(ليسانس شيمي)

پيشگفتار

استاندارد " بلوك سيماني توخالي – ويژگي ها " كه پيش نويس آن توسط كميسيون هاي مربوط تهيه و تدوين شده و در يكصد و نوزدهمين جلسه كميته ملي استاندارد ساختمان و مصالح ساختماني مورخ 19/5/84 مورد تصويب قرار گرفته است ، اينك به استناد بند 1 ماده 3 قانون اصلاح قوانين و مقررات مؤسسه استانــدارد و تحقيقات صنعتي ايران مصوب بهمن ماه 1371 به عنوان استاندارد ملي ايران منتشر مي شود.براي حفظ همگامي و هماهنگي با تحـولات و پيشرفتهاي ملي و جهاني در زمينه صنايع ، علوم و خـــدمات ، استانداردهاي ملي ايران در مواقع لزوم تجديد نظر خواهد شد و هرگونه پيشنهادي كه براي اصلاح و تكميل اين اسـتاندارد ارائه شود ، در هنـگام تجديد نظر در كـميسيون فنـي مربوط موردتـوجه قرار خواهد گرفت . بنابراين براي مراجعه به استـانداردهاي ملي ايران بـايد همواره از آخرين تجديد نظر آنها استفاده كرد.اين استاندارد جايگزين قسمت ويژگي هاي استاندارد ملي ايران 70 : سال 1372 شده و استاندارد قبلي باطل اعلام مي گردد.

منابع و مآخذي كه براي تهيه اين استاندارد به كار رفته به شرح زير است :1- استاندارد ملي ايران 70 : سال 1372 چاپ هفتم ” بلوك هاي سيماني”

2- ASTM C90-01a, standard specification for load bearing concrete masonry units

3- ASTM C129-00a, standard specification for non load bearing concrete masonry units.

4- DIN 18153-1989, Normal weight concrete masonry units

بلوك سيماني توخالي ـ ويژگي ها

1   هدف و دامنه كاربرد

1-1  هدف از تدوين اين استاندارد تعيين ويژگي‌هاي بلوك سيماني توخالي مورد استفاده در ديوارچيني است، كه در ساخت آن از انواع سيمان پرتلند، آب و سنگدانه‌هاي معدني و صنعتي به صورت طبيعي و شكسته و در صورت لزوم افزودني مجاز استفاده مي‌شود.

1-2  اين استاندارد در بردارنده ويژگي‌هاي بلوك‌هاي سيماني توخالي باربر و غير باربر مورد استفاده در ساخت و ساز مي‌باشد.

1-3  اين استاندارد بلوك‌هاي سيماني مورد استفاده در سقف و همچنين بلوكهايي با وزن مخصوص كمتر از 2000 كيلوگرم بر مترمكعب را شامل نمي‌شود.

2    مراجع الزامي

مدارك الزامي زير حاوي مقرراتي است كه در متن اين استاندارد به آنها ارجاع داده شده است بدين ترتيب آن مقررات جزئي از اين استاندارد محسوب مي شود. در مورد مراجع داراي تاريخ چاپ و / يا تجديدنظر، اصلاحيه ها و تجديدنظرهاي بعدي اين مدارك مورد نظر نيست. معهذا بهتر است كاربران ذينفع اين استاندارد، ‌امكان كاربرد آخرين اصلاحيه ها و تجديدنظرهاي مدارك الزامي زير را مورد بررسي قرار دهند. در مورد مراجع بدون تاريخ چاپ و / يا تجديدنظر، آخرين چاپ و / يا تجديدنظر آن مدارك الزامي ارجاع داده شده موردنظر است.

استفاده از مراجع زير براي كاربرد اين استاندارد الزامي است :

2-1  استاندارد ملي ايران به شماره 2-70 سال 1384 ـ‌ روش‌هاي آزمون بلوك‌هاي سيماني توخالي

2-2  استاندارد ملي ايران به شماره 302 سال 1381 ـ ويژگي‌هاي سنگدانه بتن ـ تجديدنظر

2-3  استاندارد ملي ايران به شماره 389 سال 1378 ـ ويژگي‌هاي سيمان پرتلند معمولي

2-4  استاندارد ملي ايران به شماره 2930 سال 1383 ـ ويژگي‌ و روش آزمون مواد‌شيميايي‌مضاف بتن

2-5  استاندارد ملي ايران به شماره 3432 سال 1380 ـ‌ ويژگي‌هاي سيمان پرتلند پوزولاني

2-6  استاندارد ملي ايران به شماره 3517 سال 1373 ـ‌ ويژگي‌هاي سيمان پرتلند سرباره‌اي

2-7  استاندارد ملي ايران به شماره 4220 سال 1376 ـ‌ ويژگي‌هاي سيمان پرتلند آهكي

2-8  استاندارد ملي ايران به شماره 6044 سال 1381 ـ‌ ويژگي‌هاي بتن آماده

3    ويژگي‌هاي مصالح مصرفي

براي تهيه بلوك‌هاي سيماني توخالي بايد از سيمان ، سنگدانه‌هاي معدني و صنعتي ، آب و در صورت لزوم افزودني‌هاي مجاز به شرح زير استفاده نمود :

3-1  سيمان

سيمان مورد مصرف در بلوك‌هاي سيماني بايد از نوع سيمان‌هاي پرتلند مطابق با استانداردهاي بند 2-2، 2-4، 2-5 و 2-6 باشد.

3-2  سنگدانه‌ها

سنگدانه‌هاي مورد مصرف در بلوك‌هاي سيماني از دو نوع درشت دانه و ريز دانه تشكيل شده است. حداكثر درشتي بزرگترين دانه‌ها نبايد از 2/1 ضخامت نازكترين ديواره بلوك سيماني بيشتر باشد ولي در هر صورت كليه مصالح بايد از الك 5/12 ميلي متر رد شود و مطابق با استاندارد بند 2-1 باشد.

3-3  آب

آبي كه در ساخت بلوك‌هاي سيماني مورد استفاده قرار مي‌گيرد بايد از نوع آشاميدني بوده و ضمن تميز بودن، عاري از مواد زيان‌ آور جامد و محلول بوده و بايد مطابق ويژگي‌هاي بند 3-5 ، استاندارد بند 2-8 باشد.

3-4  مواد افزودني

استفاده از مواد حباب ساز ، رنگدانه‌ها، مواد دافع آب، ميكرو سيليس و افزودني‌هاي ديگر براي به دست آوردن ويژگي‌هاي كاربردي خاص، مجاز است به شرط اينكه اثر مخربي بر بلوك‌هاي سيماني نداشته و بلوك‌هاي سيماني بتوانند الزامات اين استاندارد را تأمين كنند.

ويژگي‌هاي مواد افزودني شيميايي بايد مطابق با استاندارد بند 2-3 باشد.

4    ويژگي‌ها

4-1 ابعاد

ابعاد ترجيحي بلوك‌هاي سيماني توخالي مي‌تواند مطابق جدول شماره 1 باشد.

جدول شماره 1- ابعاد انواع بلوك‌هاي ديواري متداول

اندازه اسمي بلوك (سانتي متر)

بلندي

پهنا

درازا

30

20

40

25

20

40

20

20

40

15

20

40

10

20

40

در صورت توافق ممكن است بلوك‌هاي سيماني توخالي با اندازه‌هاي ديگري غير از اندازه‌هاي ذكر شده توليد شود. به شرط اينكه بقيه الزامات ديگر تأمين شود.

هنگامي كه ابعاد طبق بند 3-1 استاندارد ملي شماره 2-70 ايران آزمون مي‌گردد حداكثر رواداري مجاز ابعاد نسبت به ابعاد اسمي بايد مطابق جدول شماره 2 باشد.

جدول شماره 2- رواداري ابعاد بلوك

ابعاد

رواداري ابعاد (ميلي متر)

درازا و پهنا

3 ±

بلندي

4 ±

حداقل ضخامت ديواره بلوك‌هاي سيماني نيز بايد 20 ميليمتر باشد.

در صورت استفاده از شيب مربوط به تكنولوژي و ابزارآلات توليد، رواداري‌هاي ذكر شده در جدول شماره 2 بايد در قسمت‌‌هاي فوقاني و تحتاني بلوك رعايت شود.

يادآوري ـ ابعاد و رواداري‌هاي مجاز بلوك‌هاي سيماني سقفي بايد مطابق استاندارد ملي ايران شماره 2909 تيرچه بلوك باشد.

4-2 تاب فشاري

تاب فشاري بلوك‌هاي سيماني توخالي باربر و غير باربر هنگام تحويل موقعي كه طبق بند 3-4 استاندارد بند 2-1 آزمون مي‌گردد بايد مطابق با جدول شماره 3 باشد.

4-3 جذب آب

جذب آب بلوك‌هاي سيماني توخالي باربر هنگام تحويل موقعي كه طبق بند 3-3 استاندارد بند 2-1 آزمون مي‌گردد بايد مطابق با جدول‌ شماره 3 باشد.

 

 

جدول شماره 3- تاب فشاري و جذب آب بلوك

نوع بلوك

حداقل تاب فشاري

(كيلوگرم بر سانتي متر مربع)

حداكثر جذب آب

(كيلوگرم بر مترمكعب)

ميانگين سه نمونه

نمونه منفرد

باربر

140

120

208

غير باربر

45

35

ــ

4-4   وزن مخصوص توده‌اي

ميانگين وزن مخصوص توده‌اي بلوك‌هاي سيماني توخالي باربر و غير باربر به هنگامي كه طبق بند 3-2 استاندارد بند 2-1 آزمون مي‌شود بايد مطابق جدول شماره 4 باشد.

جدول شماره 4- وزن مخصوص توده‌اي بلوك‌ها

رده وزن مخصوص

محدوده وزن مخصوص

(كيلوگرم بر مترمكعب)

2/2

2000 تا 2200

4/2

2200 تا 2400

يادآوري ـ بلوك‌هاي سيماني با وزن مخصوص كمتر از 2000 كيلوگرم برمتر مكعب جزء بلوك‌هاي سبك غير باربر محسوب مي گردند كه ويژگي‌هاي آن در استاندارد ملي شماره ... آمده است.

4-5  ويژگي‌هاي ظاهري

تمام بلوكها بايد سالم، بدون شكستگي و نواقص ديگري كه‌باعث ضعف بلوك در كار مي‌گردد، باشند. ازاين‌رو، بايد تك تك بلوكها درهنگام‌استفاده بازرسي شده وازمصرف‌بلوكهاي‌معيوب‌خودداري شود.

بلوكهايي كه براي نما مورد استفاده قرار مي‌گيرند، در سطح يا سطوح نمايان آنها نبايد از فاصله 6 متري زير نور، ترك، بيرون پريدگي و همچنين نواقص ديگري مشاهده گردد.

در مورد بلوك‌هاي سيماني توخالي باربر در يك محموله، پنج درصد بيرون پريدگي كه بزرگتر از 25 ميليمتر در هر يك از ابعاد، يا تركهايي كه عرض آنها بزرگتر از نيم ميليمتر وطول آنها بيشتر از 25 درصد ارتفاع اسمي بلوك نباشد، مجاز است.

4-6  نشانه گذاري

روي هر محموله بلوك سيماني با حجم يك مترمكعب و يا روي بارنامه و برگ فروش هر محموله بايد مشخصات زير ذكر شده باشد :

4-3-1        نام كارخانه يا علامت تجاري آن

4-3-2        مشخص كردن نوع بلوك (باربر يا غير باربر)

4-3-3   ابعاد اسمي و رده وزن مخصوص

4-3-4   علامت استاندارد در صورت اخذ مجوز

 

 

 

+ نوشته شده در  دوشنبه ششم آبان ۱۳۸۷ساعت 9:56  توسط محمد صفدران - Mohammad Safdaran  |