استاندارد سازی - مقالات - پروژه های دانشجویی - مدیریت - مدیریت عملکرد
منبع : ایران سازه

دانلود رایگان نقشه های ساختمانهای آجری با زیربناهای مختلف
ساختمان یک طبقه بنایی با زیربنای 80 متر مربع
لینک دانلود از ایران سازه
نقشه سازه و معماری یک ساختمان یک طبقه بنایی
یک نقشه معماری و سازه مربوط به یک ساختمان دو طبقه اسکلت فلزی
نیز ضمیمه است .
لینک دانلود از ایران سازه
یک نمونه دیگر نقشه ساختمان یک طبقه آجری
لینک دانلود از ایران سازه
چند نمونه دیگر نقشه ساختمان یک طبقه مصالح بنایی
لینک دانلود (1tabaghe-banai-5)از ایران سازه
لینک دانلود (1tabaghe-banai-4)از ایران سازه
لینک دانلود (1tabaghe-banai-3)از ایران سازه
يک نمونه نقشه ساختمان بنايي يک طبقه فاقد زيرزمين
شامل جزييات و نقشه هاي سازه و معماري با زيربناي حدود 120 متر مربع
در نقشه برخي نکات و اشکالات به شرح زير نيز وجود دارد که ذکر ميگردد:
اشکالات و نکات مشاهده شده در نقشه سازه:
- کلیت نقشه از لحاظ ترسیمات و دتایلها و قابلیت استفاده در سطح نسبتآ مناسبی قرار دارد.
- درز انقطاع نسبت به پلاک مجاور رعایت نگردیده است
- ضخامت دیوارهای سازه ای با توجه به ارتفاع آزاد آنها مناسب است و کمتر از یک پازندهم ارتفاع است
- ابعاد و آرماتورگذاری طولی شناژهای افقی و قائم مناسب میباشد، اما فاصله آرماتورهای عرضی (خاموتها) برای فواصل کمتر از 75 سانتیمتری کلاف قائم در کلافهای افقی مناسب نیست و باید مطابق بند 3-9-1-2 آیین نامه 2800 کمتر از 15 سانتیمتر باشد.
- مقدار پوشش روی آرماتورهای کلافها مشخص نشده است
- ضوابط بند 3-10-4 آیین نامه 2800 در مورد میلگردگذاری در ثلث میانی دیوارهای سازه ای در نقشه رعایت نگردیده است
- در یکی از قسمتها تیغه ای با طول 1.8 متر با انتهای آزاد مهار نشده وجود دارد که مخالف ضابطه بند 3-7-4 آیین نامه 2800 است
- در پلان تیرریزی یک گشایش در قسمت بالای پلان وجود دارد که اطراف آن تیرریزی مناسبی انجام نشده است و در این دهانه همچنین میلگردهای ضربدری اجرا نگردیده است.
- در دیوارهای افقی قسمت پایین سازه ابعاد بازشوها بیش از مقادیر مجاز تعریف شده در بند 3-5-2 آیین نامه 2800 است و نیازمند قرارگیری کلاف قائم در کنار آنها میباشند که این امر در نقشه دیده نمیشود.
- مطابق با جدول 9 فصل سوم آیین نامه 2800 با توجه به یک طبقه بودن سازه و فرض استفاده از آجر نیازمند 4 درصد دیوار نسبی در این ساختمان میباشیم که در راستای افقی با توجه به اینکه دیوارهای قسمت پایین نمیتوانند باربر محسوب شوند این مقدار کمتر از حداقل مورد نیاز است.
- فواصل کلافهای قائم مناسب است جز اینکه باید در کنار برخی از در و پنجره ها هم کلاف قائم قرار میگرفت.
- پلان تیرریزی خرپشته موجود نیست
لینک دانلود از ایران سازه
نقشه سازه و معماري ساختمان آجري غير مسلح دو طبقه با زیر بنای 260 مترمربع
تعداد سقفها (بدون خرپشته ): 2
ارتفاع بام از تراز متوسط کوچه: 7
زیربنا: 260
سیستم سازه ای: ساختمان با مصالح بنائی غیرمسلح
اشکالات و نکات مشاهده شده در نقشه سازه:
- نقشه فاقد بخش توضیحات است.
- مقدار پوشش بتن بر روی آرماتورهای پی و کلافها مشخص نشده است
- جزئیات خاموتهای کلافها مشخص نشده است.
- طول آرماتورهای طولی پی و همچنین میزان طول خم 90 درجه این آرماتورها مشخص نیست.
- ضخامت دیوارهای سازه ای با توجه به ارتفاع آزاد آنها مناسب است و کمتر از یک پازندهم ارتفاع است
- ابعاد و آرماتورگذاری طولی شناژهای افقی و قائم مناسب میباشد، اما فاصله آرماتورهای عرضی (خاموتها) برای فواصل کمتر از 75 سانتیمتری کلاف قائم در کلافهای افقی مناسب نیست و باید مطابق بند 3-9-1-2 آیین نامه 2800 کمتر از 15 سانتیمتر باشد.
- ضوابط بند 3-10-4 آیین نامه 2800 در مورد میلگردگذاری در ثلث میانی دیوارهای سازه ای در نقشه رعایت نگردیده است
- در پلان تیرریزی نوع سقف به صورت تیرچه ترسیم شده است ولی هیچگونه دتایلی از تیرچه ها در نقشه موجود نیست.
- دتایل تحت عنوان DET.A مشخص نیست مربوط به چه قسمت از سازه است.
- پلان تیپبندی صفحه ستونها و ستونها در نقشه موجود نیست.
- انتهای آزاد برخی تیغه های با طول بیش از 1.5 متر بر خلاف ضوابط بند 3-7-4 با وسیله ای مناسب نظیر تعبیه کلاف قائم مهار نشده است
- با توجه به پلانهای معماری ترسیم شده و میزان دیوارهای باربر مقدار دیوار نسبی در راستای افقی ساختمان در طبقه اول و دوم رعایت نگردیده است و کمتر از حداقل مجاز تعیین شده در جدول 9 آیین نامه 2800 است.
- میزان طول و سطح پنجره ها در راستای افقی در هر دو دیوار باربر پایین و بالای پلان بیش از مقادیر درج شده در بند 3-5-2 آیین نامه 2800 میباشد. این در حالی است که در کنار این در و پنجره ها کلافبندی قائم اجرا نگردیده است.
- در پلانها از تیرریزی خورجینی استفاده گردیده است که بهتر است به جای آن از سیستم تیرریزی تودلی استفاده میشد.
- با توجه به اینکه طبقه زیرزمین و اول قبلاً اجرا شده اند، مشخص نشده است که آیا ساختمان موجود دارای کلافبندی افقی یا قائم میباشد یا نه و اگر نیست روش اجرائی برای تقویت ساختمان موجود به چه شکل است.
- برخی دتایلها نظیر دتایلهای مربوط به دودکشها و جانپناهها موضوع بند 3-8 آیین نامه 2800 در نقشه ذکر نشده است

لینک دانلود از ایران سازه
نقشه سازه و معماري ساختمان بنايي غيرمسلح دو طبقه با زیر بنای 236 مترمربع
تعداد سقفها (بدون خرپشته ): 2
ارتفاع بام از تراز متوسط کوچه: 7.2
زیربنا: 236
سیستم سازه ای: ساختمان با مصالح بنائی غیرمسلح
اشکالات و نکات مشاهده شده در نقشه سازه:
- نقشه فاقد بخش توضیحات است.
- مقدار پوشش بتن بر روی آرماتورهای پی و کلافها مشخص نشده است
- جزئیات خاموتهای کلافها مشخص نشده است.
- ضخامت دیوارهای سازه ای با توجه به ارتفاع آزاد آنها مناسب است و کمتر از یک پازندهم ارتفاع است
- ابعاد و آرماتورگذاری طولی شناژهای افقی و قائم مناسب میباشد، اما فاصله آرماتورهای عرضی (خاموتها) برای فواصل کمتر از 75 سانتیمتری کلاف قائم در کلافهای افقی مناسب نیست و باید مطابق بند 3-9-1-2 آیین نامه 2800 کمتر از 15 سانتیمتر باشد.
- ضوابط بند 3-10-4 آیین نامه 2800 در مورد میلگردگذاری در ثلث میانی دیوارهای سازه ای در نقشه رعایت نگردیده است
- در پلان تیرریزی نوع سقف به صورت تیرچه ترسیم شده است ولی هیچگونه دتایلی از تیرچه ها در نقشه موجود نیست. علاوه بر آن در دهانه بیش از 4 متر در سقف کلاف عرضی برای تیرچه ها ترسیم نشده است.
- دتایل تحت عنوان DET.A مشخص نیست مربوط به چه قسمت از سازه است.
- تیپبندی صفحه ستونها و ستونها در نقشه موجود نیست.
- انتهای آزاد برخی تیغه های با طول بیش از 1.5 متر بر خلاف ضوابط بند 3-7-4 با وسیله ای مناسب نظیر تعبیه کلاف قائم مهار نشده است
- با توجه به پلانهای معماری ترسیم شده و میزان دیوارهای باربر مقدار دیوار نسبی در راستای افقی ساختمان در طبقه اول و دوم رعایت نگردیده است.
- میزان طول و سطح پنجره ها در راستای افقی در هر دو دیوار باربر پایین و بالای پلان بیش از مقادیر درج شده در بند 3-5-2 آیین نامه 2800 میباشد. این در حالی است که در کنار این در و پنجره ها کلافبندی قائم اجرا نگردیده است.
- در پلانها از تیرریزی خورجینی استفاده گردیده است که بهتر است به جای آن از سیستم تیرریزی تودلی استفاده میشد.
- با توجه به اینکه طبقه زیرزمین و اول قبلاً اجرا شده اند، مشخص نشده است که آیا ساختمان موجود دارای کلافبندی افقی یا قائم میباشد یا نه و اگر نیست روش اجرائی برای تقویت ساختمان موجود به چه شکل است.
- برخی دتایلها نظیر دتایلهای مربوط به دودکشها و جانپناهها موضوع بند 3-8 آیین نامه 2800 در نقشه ذکر نشده است

لینک دانلود از ایران سازه
نقشه سازه و معماري ساختمان بنايي غيرمسلح دو طبقه با زیر بنای 290 مترمربع
تعداد سقفها (بدون خرپشته ): 3
ارتفاع بام از تراز متوسط کوچه: 8.1
زیربنا: 290
سیستم سازه ای: ساختمان با مصالح بنایی غیر مسلح
اشکالات و نکات مشاهده شده در نقشه سازه:
- زیربنای خرپشته نسبت به طبقه زیر خود کمی بیش از 25 درصد است که بر این اساس و طبق بند 3-13 آیین نامه 2800 خرپشته نیز نقش یک طبقه را خواهد داشت و در این حالت ارتفاع سازه بیش از 8 متر خواهد بود که مخالف بند 3-2-1 آیین نامه 2800 خواهد بود
- در طبقه همکف موجود با توجه به آنکه تنها در قسمت بالای پلان به طول حدود10 متر دیوار باربر 35 سانتیمتری اجرا شده است مقدار دیوار نسبی کمتر از حد مجاز آیین نامه ای که مطابق جدول 9 آیین نامه 2800 برابر 6 درصد باید باشد خواهد بود.
- ضوابط بند 3-10-4 آیین نامه 2800 در زمینه میلگرد گذاری د رثلث میانی دیوارهای سازه ای رعایت نگردیده است.
- در جزئیات شناژها مقدار پوشش روی آرماتورها مشخص نشده است
- در پلان تیرریزی طبقه اول (توسعه) مقطع پلهای خورجینی و کشها مشخص نشده است
- توضیحات نقشه نسبتاً مناسب میباشد هر چند میتوانست کاملتر از وضعیت موجود باشد.
- با توجه به اینکه یک طبقه از سازه قبلآ ساخته و اجرا شده است و سازه نیازمند تقویت با کلافهای افقی و قائم در وضعیت موجود خود است جزئیات و توضیحات مناسب در زمینه نحوه اجرای تقویتهای ارائه شده در نقشه علی الخصوص در مورد تقویتهای زیر دیوار با کلاف افقی ارائه نشده است.
- در ارائه فاصله بین خاموتهای کلافهای افقی ضابطه حداکثر فاصله خاموتها در نزدیکی اتصال به کلافهای قائم ارایه شده در بند 3-9-1-2 رعایت نشده است.
- برخی از دتایلهای لازم نظیر دتایلهای نماسازی مطابق بند 3-12 ، دتایلهای جانپناهها و دودکشها مطابق بند 3-8 آیین نامه 2800 ارائه نگردیده است.
- برخی از جزئیات ارائه شده در نقشه نظیر اتصال ستونهای غیرهمسایز در این نقشه مورد نیاز نمیباشد که بهتر بود جهت گویاتر کردن نقشه این دتایلها حذف میگردید.
- جزییات پی زیر ستونها، تیپبندی ستون و صفحه ستونها ارائه نگردیده است. اساسآ با توجه به اینکه بخشی از سازه قبلا اجرا شده است، مشخص نیست که چه بخش از سازه قبلاً اجرا گردیده و کدام بخش به عنوان تقویت در طبقات زیرین اجرا باید گردد.

لینک دانلود از ایران سازه
نقشه سازه و معماري ساختمان بنايي غيرمسلح دو طبقه با زیر بنای 1064 مترمربع
تعداد سقفها (بدون خرپشته ): 8
ارتفاع بام از تراز متوسط کوچه: 23.5
زیربنا: 1064
سیستم سازه ای: قاب ساده با مهاربند هم محور
اشکالات و نکات مشاهده شده در نقشه سازه:
- مهندس سازه و معمار نقشه با هم یکی است که این مساله مخالف قانون نظام مهندسی میباشد
- با توجه به ارتفاع سازه و احتمال نامنظمی سازه بهتر است از تحلیل دینامیکی در تحلیل سازه استفاده شود
- نقشه از لحاظ کلیت ترسیمات و خوانایی و قابلیت استفاده در حد نسبتاً مناسبی میباشد
- توضیحات نقشه نسبتآ مناسب است هر چند میتوانست کاملتر از این باشد
- آرماتورهای موجود در پی در زیر دهانه های بادبندی کم است. این مساله با توجه به اینست که ارتفاع سازه از تراز پایه با احتساب ارتفاع یک طبقه زیرزمین حدود 27 متر میباشد.
- میزان پوشش روی آرماتورها با توجه به شرایط آب و هوایی طبق ضوابط مبحث نهم باید 6 سانتیمتر باشد که در اینجا کمتر از حد مجاز است
- با توجه به اینکه سازه دارای یک طبقه زیرزمین است جزییاتی در زمینه دیوار حائل و همچنین شمعکوبی دیوار گود دیده نمیشود.
- با توجه به مقاطع موجود در نقشه برای ستونهای دهانه بادبندی به نظر میرسد که ضوابط بند 5 پیوست 2 آیین نامه 2800 در طراحی این ستونها نادیده گرفته شده است.
- در برخی مقاطع ستونها تعداد ورقهای تقویتی جوش شده به ستون زیاد است. به گونه ای که به طور مثال در مقطع 4-4 و 6-6 از مقاطع ستونها، دو ورق تقویتی بر روی هم جوش شده اند که این مساله با توجه به شرایط مشاهده شده در زمینه جوشکاری در این شهرستان خیلی دتایل اجرایی مناسبی نیست و جوشکاری زیاد بر روی یک ستون باعث ایجاد ضعف در مقطع ستون میگردد.
- جزییات انتخاب شده برای صفحه ستونها نسبتآ مناسب میباشد. چز آنکه طول خم بولتهای اتصال ستون به صفحه ستون کمتر از 12 برابر قطر بولت انتخاب شده است. همچنین در دتایلهای صفحه ستون در مرکز صفحه ستون سوراخ هواگیری پیش بینی نشده است
- در پلانهای تیرریزی برای دهانه های بیش از 4 متر برای سقف تیرچه بلوک کلافهای عرضی نمایش داده نشده است.
- در دتایلهای اتصال دستک به نوک تیر، دستک نسبت به مرکز ثقل جوش اتصال خارج از محور است
- ابعاد ورقهای اتصال بادبندها جز در مورد اتصال وسط بادبندها کمتر از حد مجاز است.
- برخی از دتایلهای موجود در نقشه اضافی میباشند که بهتر بود با توجه به عدم نیاز به آنها در جهت جلوگیری از شلوغی شیتهای نقشه حذف میشدند. به طور مثال با توجه به عدم استفاده از تیرهای خورجینی نیازی به قرار دادن دتایلهای مربوط به این تیرها در نقشه وجود ندارد.
- در نقشه برای برخی دهانه های بزرگ (بیش از 6 متر) از تیرآهن IPE140 به عنوان کش استفاده شده است که بهتر بود مقاطع قویتری برای آنها استفاده میگردید.
- با وجود دتایلهای متعدد در نقشه ولی باز هم برخی دتایلهای مورد نیاز برای این پروژه در نقشه موجود نیست. به طور مثال دتایلهای مربوط به نحوه اتصال دیوارهای غیرسازه ای به سازه و نحوه جوش ورقهای تقویتی ستونها در نقشه قرار داده نشده است.

لینک دانلود از ایران سازه
+ نوشته شده در  جمعه هجدهم آذر ۱۳۹۰ساعت 21:25  توسط محمد صفدران - Mohammad Safdaran  |